Informació Corporativa

+

MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ neix amb la missió de col·laborar en la preservació de l'únic patrimoni universal: la Natura. Creiem en el deure de protegir la vida a la Terra; en totes les seves manifestacions. I acceptem el repte.

Sabem que la conservació de la biodiversitat és la més alta obligació de l'home amb les generacions futures, i creiem també en el talent i perseverança de la nostra espècie per afrontar els reptes més grans. La ciència és sens dubte la millor síntesi i expressió de les nostres capacitats, i per això ens mou una convicció:

Si l'Home a la Natura és el repte, la Naturalesa Humana, és la solució.

Compromís MN

MN impulsa i coprodueix un audiovisual sobre restauració fluvial

    Elige noticia:
  1. registro

Malgrat ocupar una proporció molt reduïda de la superfície terrestre, els ecosistemes fluvials alberguen les més altes taxes de riquesa biològica (biodiversitat) imaginables i desenvolupen funcions ecològiques essencials i insubstituïbles de les que depenen la resta d'ecosistemes i el propi desenvolupament de l'home sobre la terra. Són a més extremadament sensibles al canvi climàtic. Malgrat tot, són en l'actualitat els sistemes naturals continentals que suporten una major pressió, en bona part precisament per la font de recursos que representen per a l'ésser humà i per desenvolupar-se en gran mesura en els territoris orogràficament més amables per a aquest. El seu estat d'amenaça és alarmant.

La necessitat de redefinir amb urgència la relació de l'home amb els sistemes fluvials ha portat a l'impuls de convenis internacionals (Conveni sobre la Diversitat Biològica de les Nacions Unides, la Convenció de RAMSAR, etc.) i, pel que fa al context europeu, al desenvolupament i aprovació de la Directiva Marc de l'Aigua. En aquest escenari s'ha iniciat una intensa activitat governamental i científica adreçada a estudiar i a revisar les polítiques de planificació i gestió ecohidrológica.

D'altra banda, és conegut que els ecosistemes fluvials són altament plàstics i dinàmics i que tenen una gran resiliència ecològica, és a dir, una singular capacitat d'autorecuperació després de patir pertorbacions que els desestructuren o empobreixin. És per això que els nous models de planificació fluvial han d'anar dirigits prioritàriament a prevenir els impactes que puguin degradar els nostres rius i zones humides, i a reduir les actuals pressions sobre aquests, el que permetrà la naturalització dels processos que els modelen i del seu estat ecològic. S'ha de deixar per tant que actuïn les dinàmiques i processos naturals i que siguin aquests els que reorganitzin i renaturalitzin el sistema (principi de restauració passiva), evitant actuacions interventives de restauració que el dirigeixin cap a escenaris preconcebuts. Tanmateix, hi ha situacions en les què la degradació de l’ecosistema ha assolit nivells tan elevats que aquest ha perdut la seva capacitat de regeneració, i casos en què el temps necessari per a la recuperació és desproporcionadament elevat. En aquestes circumstàncies és quan deuen ser aplicades mesures de restauració fluvial que permetin corregir aspectes estructurals o guiar funcions o processos mitjançant tècniques concretes.

Fins i tot en els casos en què hagin de ser aplicades mesures de restauració fluvial (enginyeria), aquestes han de ser minimitzades, procurant que es limitin a acompanyar simplement l'ecosistema cap a escenaris en què la resiliència ecològica pugui actuar de nou (principi de mínima intervenció) . És cert per tant que les intervencions de restauració han de quedar reservades per a aquells casos de major degradació ecològica en què es trobi justificada la seva aplicació, però també és cert que es tracta d'una disciplina complexa i apassionant que ha d'abordar alguns dels reptes de major interès científic en el camp del coneixement i la planificació dels nostres sistemes aquàtics i riparis. La restauració fluvial deu basar-se en un profund coneixement de les diferents ciències que s'ocupen de desxifrar aquests complexos ecosistemes (hidrologia i hidràulica, morfodinàmica, hidrogeologia, geomorfologia, biologia, ecologia, etc.).

MN Consultors ha acumulat durant els últims anys una àmplia experiència en matèria de restauració fluvial, havent intervingut en alguns dels casos de major complexitat i interès tècnic i científic en aquest camp de l'enginyeria ambiental.

Som conscient de la importància de difondre aquesta experiència entre la comunitat de científics i especialistes, però creiem també en l'obligació d'apropar a la societat les problemàtiques a les que s'enfronten els nostres ecosistemes fluvials i fer-la partícip i sensibilitzar respecte a la necessitat de restaurar, donant a conèixer els singulars reptes als quals ens afrontem en aquesta matèria.

En coherència amb el nostre compromís social corporatiu, MN impulsa en l'actualitat diversos projectes audiovisuals amb objectius desiguals però complementaris. D'una banda serà elaborat un audiovisual, dirigit a especialistes, en què es difonguin experiències pioneres en matèria de restauració geomorfològica en les què han estat portats a la pràctica principis i paradigmes teòrics proposats per la moderna ecologia fluvial, però poc assajats a dia d'avui. D'altra banda es produirà un documental -no tècnic- que acostarà els reptes de la conservació i la restauració dels ecosistemes fluvials al gran públic.

Data
Maig 2014
Imatges