Company information

+

MN CONSULTORS EN CIÈNCIES DE LA CONSERVACIÓ was set up with the mission of helping to preserve the only truly universal heritage: Nature. We believe in a duty to preserve life on Earth; in all its forms. And we accept the challenge.

We believe that preserving biodiversity is humanity’s highest obligation to future generations, and we also believe in our species’ talent and perseverance to meet the greatest challenges. Science is without a doubt the best synthesis and expression of our abilities and we are therefore motivated by one conviction:

If Human in Nature is the challenge, Human Nature, is the solution.

MN Commitment

MN impulsa i desenvolupa estudis sobre la biologia de 'Lluciapomaresius panteli’

Lluciapomaresius panteli, la "somereta de Montsant", és un singular ortòpter tetigònid amb una distribució geogràfica que podria trobar-se restringida a uns pocs enclavaments culminals de la Serra de Montsant (Catalunya). Es tracta d'un endemisme ibèric escàs que va ser descrit l'any 1899 per l'eminent entomòleg Longinos Navàs. Després del seu descobriment passaria més d'un segle sense que transcendissin noves troballes de l'espècie, per la qual cosa a la fi del segle XX s'especulava ja sobre la seva possible extinció. De manera inesperada, a partir de l'any 2000, noves cites de la somereta de Montsant van ser reportades. Es plantejava així un repte contradictori, i inusual en la naturalesa: es disposava d'una segona oportunitat per salvar una espècie de l'extinció.

Malgrat el redescobriment de l'espècie, les cites seguien sent escasses i molt contingudes geogràficament, posant-se immediatament de manifest la importància biològica que posseïa l'espècie per al patrimoni natural ibèric i europeu. Sorgia així la necessitat d'establir mesures urgents per a la seva protecció i conservació. Aquests aspectes van ser recollits formalment i plantejats per primera vegada en el Pla especial del Parc Natural de Montsant, instrument bàsic que regula l'ordenació i gestió d'aquest espai natural, i l'elaboració del qual va ser duta a terme per MN Consultors entre els anys 2009 i 2012 per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.

Efectivament, l'estratègia de conservació de l'espècie requerirà d'articular mesures tant de protecció jurídica, com de gestió i conservació directa de les seves poblacions i dels hàbitats dels quals depèn. Les dues línies d'actuació hauran de partir, ineludiblement, d'un profund coneixement sobre la biologia i l'ecologia de la somereta, així com sobre la distribució, demografia i estat de conservació de les seves poblacions i biòtops.

D'altra banda, MN Consultors manté un compromís amb els territoris en què desenvolupa i centra de manera prioritària la seva activitat, projectant i revertint en aquests els esforços i recursos que dedica a estudis i projectes de conservació en l'àmbit de la seva responsabilitat social corporativa. Per això, i davant la necessitat urgent de disposar del coneixement sobre el qual edificar l'estratègia de conservació de la somereta, MN ha adoptat el compromís de implicar-se en l'impuls i desenvolupament de les investigacions que es consideren necessàries per conservar l'espècie.

Per aquesta raó promourà convenis i aliances amb administracions i institucions i aportarà recursos i finançament desenvolupant directament alguns d'aquests estudis, que es centraran en qüestions bàsiques com la descripció biomètrica i genètica de l'espècie, la determinació de la seva demografia i distribució geogràfica, la identificació dels elements d'amenaça que l'afecten, o la descripció dels aspectes essencials de la seva biologia (reproductiva, tròfica, etc.) i de la seva autoecologia, molt especialment de la selecció que en fa dels hàbitats.

Els primers treballs van ser ja iniciats el 2014 i tindran continuïtat al llarg dels propers anys. Amb tot això es pretén disposar d'un diagnòstic del seu estat de conservació i del dels seus hàbitats, així com conèixer les claus per afavorir les seves poblacions i maximitzar les probabilitats de supervivència de l'espècie.

Date
September 2014
Videos Images