MN News & Updates

Disponible on-line la 'Guia de la Cartografia d'Hàbitats Fluvials de Catalunya' elaborada per MN Consultors

    Elige noticia:
  1. registro

Ja es troba disponible en línia la Guia interpretativa de la cartografia dels hàbitats de l'espai fluvial de les conques de Catalunya (versió 01), elaborada per MN Consultors per encàrrec de la Generalitat de Catalunya. El document aporta una descripció detallada del marc conceptual i de la metodologia seguida per a l'elaboració d'aquesta cartografia, la qual representa la primera experiència en l’àmbit ibèric en el cartografiat d'alta resolució i en continu a escala regional dels hàbitats naturals, seminaturals i antròpics de l'espai fluvial.

El disseny i posterior ajust metodològic dels processos de cartografiat dels hàbitats fluvials va ser desenvolupat en fase experimental per MN Consultors entre els anys 2005 i 2010 en el marc del Programa de planificació dels espais fluvials de Catalunya de l'Agència Catalana de l'Aigua [Més informació]. En aquest context van ser completats a càrrec de MN dels treballs de cartografiat dels principals cursos fluvials de les conques de les Rieres meridionals i dels rius Foix, Gaià, Francolí i Ebre. Els treballs van ser posteriorment sistematitzats i en l'actualitat han estat desenvolupades també les cartografies dels rius Fluvià, La Muga, Riera de Calonge, Ridaura, baix Llobregat i Anoia, Besòs i Ondara.

El projecte de cartografiat a escala regional  (Cartografia dels Hàbitats Fluvials de Catalunya [HFC]) es troba descrit i disponible a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya així com al portal de l'Agència Catalana de l'Aigua, des d'on es pot consultar la cartografia mitjançant visors o servei WMS, o bé descarregar-la com a cobertures SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica).

Date
December 2014
Images

Other MN News & Updates