R+D+I

Disseny de la Cartografia dels hàbitats de l'espai fluvial en alta resolució

MN Consultors ha participat des de l'any 2006 en l'elaboració dels plans d'espais fluvials de les conques catalanes (PEFCAT), coordinant els treballs a les conques internes meridionals i a la conca catalana de l'Ebre. Un dels principals reptes d'aquests plans era disposar d'una informació espacial adequada de les comunitats vegetals que integren els espais fluvials per a la seva futura gestió en el context de la Directiva marc de l'aigua. Paral·lelament al desenvolupament de la PEFCAT i aprofitant els estudis de base realitzats i la pròpia experiència en el cartografiat d'hàbitats, MN Consultors ha dissenyat, durant els últims anys i en estreta col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua ( ACA ), un protocol per a la Cartografia dels hàbitats de l'espai fluvial (versió 01) basat en la llegenda del CORINE Biotopes Manual (CBM). Això ha constituït un repte, ja que la PEFCAT inclou des de petits cursos amb amplades d'uns pocs metres fins a grans eixos amb riberes de dimensions quilomètriques. Entre les aportacions originals de MN Consultors a la metodologia per a la cartografia d'hàbitats dels espais fluvials cal destacar:

  • Definició de l'àmbit lateral dels cursos fluvials, tant per als que tenen un model hidràulic desenvolupat com per als que no. Per versions futures de la cartografia MN Consultors està treballant en una definició global i coherent de la zona d'influència fluvial, que s'ha definit com a espai potencialment fluvial (EPF).
  • Definició de les unitats cartogràfiques. El protocol estableix el procediment i les regles a seguir per a la delimitació de polígons homogenis a l'espai fluvial. Es basa en la combinació de la fotointerpretació amb la verificació in situ. S'especifica el polígon mínim (unitat mínima de cartografia), en funció de l'interès de l'hàbitat i s'estableix les excepcions a aquesta regla. Tot això conflueix en un producte explotable a una escala aproximada 1:5000, és a dir amb una resolució espacial 100 vegades superior a la Cartografia d' Hàbitats de Catalunya (CHC, v2) , disponible per a tot el territori però insuficient per reflectir la complexitat estructural dels espais fluvials.
  • Identificació i codificació dels hàbitats presents en les unitats cartogràfiques: s'ha partit del concepte de la CHC v2 , en el sentit de la possibilitat de definir fins a tres hàbitats per polígon atribuint a cada un el recobriment relatiu en múltiples del 10%. MN Consultors ha creat una llegenda ad hoc per a la codificació dels hàbitats . Es basa en la llegenda CORINE, simplificada amb la substitució de xifres per caràcters que relacionen mnemotècnicament els codis amb els hàbitats corresponents, per tal de facilitar el treball de camp.
  • Identificació i codificació de nous hàbitats. La major resolució espacial de la Cartografia dels hàbitats de l'espai fluvial unida a l'elevada complexitat estructural dels ecosistemes fluvials implica la necessitat de definir nous hàbitats no presents a la llista actual del CBM . S'ha establert un conjunt de regles per a la codificació dels nous hàbitats , inclòs un codi CORINE provisional que indica la seva posició jeràrquica entre les unitats existents en l'actualitat.
  • Informació addicional sobre els hàbitats de l'espai fluvial. Durant els treballs de base de la PEFCAT, MN Consultors va advertir que la realització de les cartografies d'hàbitats proporcionava una oportunitat interessant per recollir informació valuosa sobre diverses característiques dels sistemes fluvials . Amb aquesta finalitat , s'introdueix els conceptes de fluvialitat (apetència ecològica de l'hàbitat per l'espai fluvial), al·loctonicitat (penetració de flora al·lòctona en l'hàbitat) i antropització (grau d'artificialitat de l'hàbitat) respecte als quals es classifica les diferents unitats de la llegenda. A més , s'ha creat una taula per relacionar les unitats de llegenda amb els usos del sòl i generar, així, informació georeferenciada molt útil per a la planificació a escala de conca.
Imatges