MN News & Updates

Publicats els resultats del seguiment hidrogemorfològic, químic i biològic de les zones humides de Catalunya

Han estat fets públics els resultats de determinació de l'estat ecològic de les zones humides de Catalunya desenvolupats per MN Consultors en Ciències de la Conservació per encàrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua (Generalitat de Catalunya).

Els treballs s'emmarquen dins del Programa de seguiment i control de les masses d'aigua (2013-18) desplegat per la Generalitat de Catalunya en compliment de la Directiva Marc de l'Aigua (Dir. 2000/60 / CE). Persegueixen a més la conservació de les zones humides en conseqüència amb les determinacions de les Directives europees " d’Hàbitats" (Dir. 92/43 / CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres) i "Aus" (Dir. 2009/147 / CE relativa a la conservació de l'aus silvestres), així com en atenció a convenis internacionals subscrits (Convenció de Ramsar).

Conformen el primer monitoratge sistemàtic de determinació de l'estat ecològic d'una gran part (un total de 34) de les zones humides del territori català, sobre les que s'han dut a terme dues campanyes de mostreig d'indicadors i paràmetres hidrogeomorfològics, químics i biològics. El seguiment de la resta d'aiguamolls serà portat a terme en anys successius.

Els treballs s'han centrat en l'avaluació de l'estat de conservació hidrogeomorfològic, així com en l'estudi del grau d'integritat i naturalitat de les comunitats biològiques que poblen els diferents aiguamolls (algues i altres macròfits, microcrustacis i macroinvertebrats, i peixos). L'estudi d'aquests aspectes ha permès la determinació d'índexs i indicadors que sintetitzen finalment l'estat ecològic de cada un dels aiguamolls analitzats, el que facilitarà en últim terme dur a terme el seguiment de la seva evolució a llarg termini. També han estat executats mostrejos de diferents aspectes físics (temperatura, conductivitat, etc.) i de components i substàncies químiques dels cossos d'aigua de cada zona humida (oxigen, clorofil·la, sals, nutrients, contaminants específics, etc.).

Els resultats, que han estat ja fets públics per l'Agència Catalana de l'Aigua, mostren que el 15% dels ecosistemes aquàtics analitzats es troben dins dels estàndards que defineixen el "bon estat ecològic" segons la Directiva Marc de l'Aigua. De la resta dels aiguamolls estudiats, un 50% es trobaria en situacions no molt allunyades d'aquest llindar, mentre que un 35% mantenen estats ecològics de major degradació.

Date
April 2015
Images

Other MN News & Updates