MN News & Updates

MN Consultors assessorarà durant els propers 3 anys al Projecte europeu LIFE BONELLI, portant a terme el control de la població i el seguiment de la reproducció de l'àguila cuabarrada a Navarra

El projecte BONELLI té com a objectiu avançar en la recuperació de la població espanyola d'àguila cuabarrada (Aquila fasciata) mitjançant la realització d'un programa de reforçament poblacional en diverses zones dins de la seva àrea de distribució a la Península Ibèrica (Madrid, Navarra i Àlaba ), així com fent la seva reintroducció a les illes Balears. El projecte serà cofinançat per la Comissió Europea per mitjà de l'instrument financer LIFE + (LIFE12/NAT/ES/701) i està participat per GANASA, el Govern de Navarra, la Junta d'Andalusia, la Comunitat de Madrid, el Govern de les Illes Balears , la Fundació Natura Parc, la Diputació Foral d'Àlaba, GREFA i la LPO-UFCS de França.

A Navarra l'àguila cuabarrada comptava a principis dels anys 90 del segle passat amb una minsa població i una tendència demogràfica negativa, pel que va ser catalogada com a espècie "En Perill d'Extinció" a nivell regional (Decret Foral 563/1995). Malgrat els grans esforços de conservació realitzats a l'empara del seu Pla de Conservació (Decret Foral 15/1996), les tendències poblacionals no s'han revertit. Després d'un període d'aparent estabilització demogràfica, l'abandonament de territoris i les baixes taxes de productivitat dels últims anys han situat l'espècie en una situació extrema en tot el seu límit septentrional de distribució peninsular, però en el cas de Navarra la situació és encara més greu. El monitoratge de la població ha permès constatar i documentar la incessant desaparició de parelles reproductores i el conseqüent i gradual decreixement de la població en els últims decennis. Aquesta tendència va conduir a la desaparició de l'espècie com a reproductora en els últims anys en el territori de Navarra, on des de l'any 2004 l'àguila cuabarrada no manté activament cap sector de cria ni ha pogut tornar a tancar el seu cicle reproductor, el que comporta, de facto, l'extinció d'aquesta àguila com a espècie reproductora.

Per això el Govern de Navarra i l'empresa pública GANASA pretenen treballar durant els propers anys en la implementació de mesures urgents orientades a la conservació de l'espècie, principalment dirigides a la introducció de polls criats en captivitat (hacking) i a la fixació o sedentarització d’exemplars, especialment a partir del pool d'individus no reproductors que vénen detectant-se en diverses zones de Navarra de manera creixent (principalment en edat reproductora). Per això es durà a terme un seguiment dels territoris històrics i de la població flotant en el conjunt del territori Navarrès. En base als resultats i dinàmiques observades en aquest seguiment seran dissenyades i implementades diverses accions de conservació de l'espècie encaminades a la disminució de molèsties i causes de mortalitat, de millora dels hàbitats (com la incentivació de les pràctiques ramaderes tradicionals, maneig de la vegetació, o la recuperació de poblacions d'espècies presa i minimització de la competència interespecífica), de reforçament poblacional mitjançant la introducció de joves criats ex-situ (en captivitat) i de seguiment de les parelles reproductores que poguessin constituir-se.

Malgrat la desaparició de l'espècie com a reproductora, la Navarra meridional, d'adscripció bioclimàtica més mediterrània, forma part d'una unitat geogràfica que juga un paper clau per a l'espècie en el manteniment i maduració de la població pre-reproductora, per la qual cosa és freqüentada per individus dispersants o divagants. Els exemplars no reproductors constitueixen i han de ser considerats com la població donant de futurs individus reproductors. En conseqüència amb això, les esperances de recuperar poblacions reproductores passen en gran part per la fixació d'exemplars adults o subadults en àrees ecològicament aptes per a la seva reproducció, principalment en els dominis mediterranis i submediterranis de la Ribera i de la Navarra mitjana on l'espècie va mantenir en el passat unitats reproductores amb una certa estabilitat. És precisament per això que gran una part dels esforços de conservació aniran destinats a intentar induir la fixació d'individus flotants que puguin formar parelles reproductores.

MN Consultors disposa d'un dels equips de referència a escala ibèrica en l'estudi i conservació de grans àguiles. Aquest equip assessorarà i assistirà durant els pròxims tres anys al Govern de Navarra i a GANASA per al desenvolupament de l'estratègia de gestió i seguiment prevista en el projecte LIFE Bonelli i en el Pla de conservació de l'espècie a Navarra.

Date
April 2015

Associated information

Images

Other MN News & Updates