MN News & Updates

MN assaja al Paratge Natural de Poblet metodologies per avançar en l’estratègia de lluita biològica contra el visó americà (Neovison vison) a Catalunya

MN Consultors, mitjançant una subvenció del Paratge Natural de Poblet dirigida a la conservació de la biodiversitat dels ecosistemes fluvials, desenvolupa un projecte al riu Francolí que pretén incrementar la informació disponible sobre algunes espècies amenaçades, així com posar a punt i avaluar l’eficiència de noves estratègies de detecció i control d’una de les espècies invasores més perjudicials per la biodiversitat, el visó americà (Neovison vison).

El visó americà és considerada una de les espècies invasores més perjudicials per la conservació de les comunitats aquàtiques i per l’estabilitat ecològica dels ecosistemes fluvials, molt especialment en rius mediterranis. Els treballs, desenvolupats a escala de conca (Francolí), tenen per finalitat dur a terme una avaluació de la distribució geogràfica de l’espècie i de l’estat de les seves poblacions,  assajar estratègies de control i, si és possible, assolir l’erradicació de l'espècie a l’àrea d’estudi.

Cal tenir en compte que aquesta conca fluvial és actualment el front de Catalunya a través del qual l’espècie avança ampliant la seva distribució vers l’Ebre. Per aquesta raó s’espera que els treballs serveixin per contenir la seva expansió, a més de posar a punt noves estratègies d’erradicació exportables a escala regional.

Els treballs estan realitzats a l’empara de la Resolució ACC/2603/2021, de 4 d’agost, una convocatòria de subvencions que es troba adreçada als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. Es troba cofinançat per la Unió Europea, a través de FEDAR (43%), i pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (57%).

 

Date
July 2022
Images

Other MN News & Updates